DSolution

HÅLLBARHET & CIRKULARITET

Att nyttja befintliga resurser och återvinna ansvarsfullt

Cirkularitet handlar om att skapa en hållbar ekonomi genom att minimera avfall, maximera återanvändning och återvinning av resurser. För företag innebär detta en möjlighet. Möjligheten att minska sin miljöpåverkan men även att öka lönsamheten och stärka sitt rykte som en hållbar aktör på marknaden. DSolution ska bidra till långsiktig hållbar utveckling. Det är av stor vikt att fokusera på resurseffektivitet genom hela värdekedjan och för DSolution innebär det att arbeta både stort och smått. Hållbarhet är vårt ansvar och tillsammans med våra kunder, samarbetspartner och leverantörer strävar vi efter att skapa en bättre framtid både vad gäller hälsan och säkerheten för våra medmänniskor, men också för att bevara vår miljö till kommande generationer. Hållbarhetsfrågor och ett cirkulärt tänk genomsyrar hela samhället.

Genom att satsa på hållbara skrivare kan du uppfylla företagets miljömål och öka effektiviteten. Tack vare medvetna val när det gäller vår teknikutrustning kan IT-avdelning bidra till både långsiktiga kostnadsbesparingar och företagets hållbarhetsstrategi. Det är en smart väg att ta för att vara i framkant när det gäller både affärsdrift och miljöhänsyn. Xerox-produkter, som skrivare, toner och papper, är utformade med hållbarhet i åtanke. Det innebär att vi som företag inte bara kan spara pengar utan också minska vårt koldioxidavtryck.

Cirkularitet som affärsmodell

Att försöka lösa avfallsproblemet enbart genom återvinning är ineffektivt. Med en cirkulär affärsmodell arbetar vi för att stoppa utvecklingen av avfall redan i konceptstadiet av produkternas resa. DSolutions egen serviceorganisation rekonditionerar använda skrivare så att de får ett liv till. Som kund minskar du företagets koldioxidutsläpp genom att välja rekonditionerade skrivare eftersom tillverkningen av nya skrivare kräver mer resurser än att återanvända befintliga skrivare. Dessutom minskar behovet av att tillverka nya produkter, vilket är bra för både resursförbrukningen och avfallsmängden. Rekonditionerade skrivare genomgår självklart en noggrann kontroll och reparation innan de säljs, vilket säkerställer att de fungerar korrekt och håller hög kvalitet.

Kontakta oss

RESULTAT AV LIVSCYKELANALYS XEROX ALTALINKC8145

* CO2eq står för ”koldioxidekvivalenter” och används för att mäta den totala klimatpåverkan av olika växthusgaser. Det innebär att alla utsläpp av växthusgaser omräknas till en motsvarande mängd koldioxid (CO2), baserat på deras globala uppvärmningspotential över en viss tidsperiod. Detta gör det möjligt att jämföra och sammanställa utsläpp från olika källor på ett enhetligt sätt. GWP100a står för ”Global Warming Potential over a 100-year period” och är en specifik metod för att mäta den globala uppvärmningspotentialen hos växthusgaser över en period av 100 år.

Miljömärkningar

Vi strävar efter att tillhandahålla produkter som är miljömärkta, då det visar att dessa genomgått hårda tester och det blir enklare för dig som kund att välja.

Svanen

Svanen är en miljömärkning som ges till produkter & tjänster som uppfyller stränga miljökrav under hela sin livscykel, från råvara till avfallshantering. Den indikerar att produkten eller tjänsten har minskad miljöpåverkan jämfört med andra alternativ.

Kontakta oss

Energy Star

Energy Star är en amerikansk miljömärkning för energieffektiva produkter som främjar minskad energiförbrukning och växthusgasutsläpp genom att tydligt identifiera apparater som uppfyller höga energieffektivitetsstandarder.

Kontakta oss

Eco-label

Eco-label är en miljömärkning som indikerar att produkter uppfyller strikta miljökrav och främjar hållbarhet för konsumentval. Det hjälper att identifiera produkter med minimal miljöpåverkan och främjar hållbar utveckling.

Kontakta oss

Blå Ängeln

Blå Ängeln/Der Blaue Engel är en tysk miljömärkning som belönar produkter och tjänster med låg miljöpåverkan. Märkningen främjar hållbarhet genom att underlätta för konsumenter att välja miljövänliga alternativ med hög prestanda.

Kontakta oss

TCO

TCO-märkningen är en världsledande miljömärkning för datorer och bildskärmar som betonar hållbarhet och socialt ansvar. Den certifierar produkter som uppfyller specifika kriterier för energieffektivitet, ergonomi och minskad miljöpåverkan.

Kontakta oss

Livscykelhantering för IT-hårdvara

Att effektivt hantera IT-utrustning är kritiskt för att minska miljöpåverkan och maximera kostnadseffektiviteten. Den snabba, teknologiska utvecklingen påverkar livscykeln och hanteringen av IT-utrustning, vilket i sin tur påverkar miljön. Avveckling och återvinning av uttjänta datorer kräver därför hållbara åtgärder för att minska negativa miljöeffekter. DSolution hanterar en ansvarsfull livscykelhantering för all IT-hårdvara vi säljer.

Jag vill veta mer om livscykelhantering

DSolutions syn på hållbarhet

DSolution ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer samt arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer då de utgör en stor del av vår miljöpåverkan.

De tillverkare och leverantörer bolaget köper från ska inte använda onödiga kemikalier eller slösa på jordens vattenresurser. DSolution har sedan ett par år infört egna transporter, för att ha möjlighet att samköra många leveranser till kunder och därmed minska miljöpåverkan. På kontoret köper vi endast in grön el, förbrukningsmaterial väljs med omsorg och vi sorterar självklart vårt avfall. Vi hjälper även våra kunder med återvinning eller avfallssortering, både av papper, tonerkasetter och annan hårdvara. Självklart återanvänds produkter när det är möjligt.

SNABBKONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.